Announce

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล
Unity Certified User: Programmer

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 กณวรรธน์ รุ่งวัฒนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 กตัณณ์ พรหมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 กนกพล สุวรรณลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4 กรเกียรติ จันทร์ต๊ะนิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 กรรษฎา มงคลจาตุรงค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 กรวิชญ์ ปุกคำนวล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 กรวินท์ วิภูสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
8 กฤชประพัตธ์ เลิศประเสริฐภากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
9 กฤติน หวังยศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 กฤติมา ลาล้ำ มหาวิทยาลัยธนบุรี
11 กฤษฎา คำนวน วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
12 กฤษฎา ฉายแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
13 กฤษฎิ์ แซ่เอี้ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 กฤษณพล สีเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 กฤษณ์ พนาพงศ์วศิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16 กฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17 กฤษนนท์ สมประสงค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
18 กษิดิศ ปิยะนราพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 กษิดิศ เรืองมั่นจิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20 กษิพสิษฐ์ แก้วชัยรัตนโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 ก่อเกียรติ สินิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22 กอบโชค ปภานิธิสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23 กัญชาดา ลัคนาจันทโชติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 กัญญาณัฐ ปัญญานวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
25 กัญญาพัชร ยศสนิท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กัณฐิกา สุขประเสริฐ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
27 กัณฑ์อเนก สัตตบงกช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28 กันตพัฒน์ นวกุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 กันยาศิริ จาระวัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
30 กาญจน์สธน ปรีดา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
31 กานต์ สุขวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
32 กานต์ เมธีเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
33 กายะสิทธิ์ จารีตเสถียร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
34 กิตติ ธรรมธร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
35 กิตตินันท์ วงศ์สามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
36 กิตติพงษ์ หน่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
37 กิตติพงษ์ ผิวทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38 กิตติพศ สมโภชน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
39 กิตติภพ ทรัพย์ทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
40 กิติศักดิ์ สาขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
41 กุณช์ศุภณัฐ ศรีตาบุตรวรัตถ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42 กุลนาถ ปิ่นเมือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43 เกรียงศักดิ์ พันธุ์หลวง มหาวิทยาลัยพะเยา
44 เกียรติศักดิ์ เกษรชื่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45 เกียรติศักดิ์ ทองนิล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
46 เกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47 ไกรสร กุ่ยรักษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
48 ขวัญจิรา ขวัญเมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
49 ขวัญชนก เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50 ขอบภพ ซาเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
51 คฑาวุธ พลเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
52 คมสรรค์ จินันทุยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
53 จตุโชค รันตหัตถกุล มหาวิทยาลัยธนบุรี
54 จตุพล ยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
55 จตุภัทร กลับกลาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 จตุรงค์ คำป้อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
57 จตุรพร ชัยชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
58 จักรกริชชัย บัวสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
59 จักรพันธ์ แซ่ซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
60 จักริน ษมาจิตรสุริยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
61 จักรินทร์ คดขวาน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
62 จันทิมา เป็นรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
63 จารุวัตร โป้ห้อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
64 จิตติมา ศรีบุรินทร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
65 จิตริน ปรากฎหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
66 จิรกิตติ์ จันทร์อยู่จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
67 จิรพนธ์ วันใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
68 จิรภัทร ก๋องคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69 จิรวัฒน์ พืชผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
70 จิระวัฒน์ ภูสมศรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71 จิรันธนิน ผลเกิด โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
72 จีระยุทธ นาจาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
73 จุฑาทิพย์ ภัสมุทร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
74 จุฑานาถ ธรรมสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
75 จุฑามาศ เสนีวงษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
76 จุฑามาส ดวงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
77 จุฑารัตน์ ทวยจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
78 ฉัตรดนัย กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
79 ฉัตรมงคล ในนามมหมัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80 ฉินนรณ แซ่จ๋าว มหาวิทยาลัยพะเยา
81 ชญานนท์ ศรีหาบุตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
82 ชญานิน อุประ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
83 ชณพงษ จำนงค์ทรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
84 ชนกานต์ หลิมประเสริฐศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
85 ชนน เครื่องสนุก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
86 ชนะพล รัตนพงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
87 ชนะภัย เนื่องอ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
88 ชนะภัย ชื่นชม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
89 ชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
90 ชนากานต์ เจริญศิริโสภาคย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
91 ชนาธินารถ เวชกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
92 ชนาธิป ลุมพิกานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
93 ชนิกานต์ อภิสรพาณิชย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
94 ชยณัฐ เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
95 ชยพล ลาภเปี่ยม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
96 ชยานันต์ สุยะใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
97 ชยุต อินทรพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
98 ชลธิชา ซ่อนกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
99 ชลิสา เกษโร โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
100 ช่อญาดา สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
101 ช่อทิพย์ กลิ่นพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
102 ชัชญาพร ผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
103 ชัชภน อรรถาเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
104 ชัยนันท์ ภาระเวช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
105 ชาคริส วิภาสพงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
106 ชาญชัย โกกะนุทรานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ชาญวิทย์ ขาวขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
108 ชานน สังข์ชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
109 ชานนท์ รุ่งรัตนพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
110 ชานิยะ มณีนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
111 ชาลิสา จะรอนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
112 ชิตชนก เทพศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
113 ชินดนัย ประทุมษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
114 ชินภัทร โลหแสงสุวรรณ โรงเรียนวัดราชโอรส
115 ชินวัฒน์ ศรีชลวรวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
116 ชิษณุพงศ์ ศรีอุทัยวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
117 ชิษณุพงศ์ ทรายคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
118 ชุติพนธ์ วงษ์ชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
119 ชุติมา แมงทับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
120 ชูศักดิ์ หาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
121 เชษฐมาส ไผ่จันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
122 โชติพัฒน์ ยังขจรเกียรติ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
123 ไชยเดช กุลนันทศรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
124 ซัลวา กาเซ็ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
125 ญัตติภูมิ พรมมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
126 ญาณภัทร์ แสงเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
127 ญาณิกา กิ่งมะทา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
128 ฐตวัฒน์ ทองโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
129 ฐิติเดช สมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
130 ฐิติพงษ์ เรือนสุภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131 ฑิณภัทร กันจินะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
132 ฑิยาดา แพงเที่ยง มหาวิทยาลัยธนบุรี
133 ณฏฐพงศ์ ประจิตรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
134 ณฐพงศ์ บุญพิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
135 ณดล พิพัฒนติกานันท์ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
136 ณปกรณ์ สุขเกษม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
137 ณภัทร บัวบาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138 ณภัทร เหมือนศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139 ณภัทรพงษ์ พาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
140 ณยศ เฮงจินดา มหาวิทยาลัยธนบุรี
141 ณรงค์วัส คุ้มพวก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
142 ณรงค์ศักดิ์ หนุนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
143 ณัชพล สิริแสงสว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
144 ณัฏฐชัย พันธ์เลิศ มหาวิทยาลัยพะเยา
145 ณัฏฐชัย ดุจหทัยวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
146 ณัฏฐพล เตียวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
147 ณัฐกมล บรรเทาวงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
148 ณัฐกร ทิพย์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
149 ณัฐชยา เตปันวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150 ณัฐฐ์ฐนนท์ ศรีเปารยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
151 ณัฐดนัย มหาวีระตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
152 ณัฐดนัย แสนคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
153 ณัฐธยาน์ เถกิงสรคันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
154 ณัฐนนท์ เที่ยงคืน โรงเรียนเทพศิรินทร์
155 ณัฐพงศ์ ภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
156 ณัฐพงษ์ บุญประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
157 ณัฐพล มณีวรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
158 ณัฐพล จุฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
159 ณัฐพล ปานแดง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
160 ณัฐพล ภาชนะวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
161 ณัฐพัชร์ สัมจารินทร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
162 ณัฐพัฒน์ ท่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
163 ณัฐพัฒน์ วิเศษทรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
164 ณัฐวัตร คำศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
165 ณัฐวัตร มากรักษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
166 ณัฐวัตร ทองาาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
167 ณัฐวุฒิ เขียวอุบล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
168 ณัฐวุฒิ สุดาชม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
169 ณัฐวุฒิ พรหมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
170 ณัฐวุฒิ กุลพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
171 ณัฐวุฒิ เนียมอ้ม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
172 ณัฐวุฒิ บุญทาวงค์ษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
173 ณัฐวุธ คุ้มทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
174 ณิชากร ว่องวิทยโยธิน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
175 ดนัย ศรีจำปา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
176 ดนุสรณ์ อภัยดุสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
177 ดรุณี เพ็ชรสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
178 ดิศรณ์ เข็มทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
179 ดุจ​ลัด​ดา​ เทพ​เนา​ว์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
180 ตะวัน จีนใจเย็น มหาวิทยาลัยพะเยา
181 ติณณ์ ศรีสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
182 ตุลา บุตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
183 เตชธน พูนสิริธีรานนท์ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
184 แตงไทย ไชยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
185 ไตรภาค สิทธิแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
186 ไตรรงค์ สรรพอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
187 ทรงเทิด บวรปีติกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
188 ทรงพล กลมเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
189 ทอแสง บุญสนิท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
190 ทัตเทพ แท่นวัฒนกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191 เทพรักษ์ เอนกชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
192 เทวินทร์ อินตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
193 ธนกฤต เก็ดสราพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
194 ธนเกียรติ ใสแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
195 ธนชาติ อุดมศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
196 ธนโชติ พงษ์ปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
197 ธนโชติ พลศรีพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
198 ธนบูรณ์ ธนีบุญ มหาวิทยาลัยธนบุรี
199 ธนพนธ์ บุญประสาท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
200 ธนพล ธนปัญญากุล มหาวิทยาลัยธนบุรี
201 ธนพล กระแสเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
202 ธนภร ทองเสงี่ยม มหาวิทยาลัยพะเยา
203 ธนภัทร โรจน์สวัสดิ์สุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
204 ธนภัทร ฐิติเสถียรกุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
205 ธนภัทร อุปพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
206 ธนภูมิ ลีนาราชรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
207 ธนโภชน์ วงษ์สมบัติ มหาวิทยาลัยธนบุรี
208 ธนวัฑ พรรณจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
209 ธนวัฒน์ ไก่งาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
210 ธนวัฒน์ ลัดดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
211 ธนวัฒน์ สามเคี้ยม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
212 ธนวัฒน์ ชัยรุจจรูญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
213 ธนวัฒน์ เสาวโค มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
214 ธนวัฒน์ ฮ้อพันธ์ชาติ มหาวิทยาลัยธนบุรี
215 ธนวัตน์ พลหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
216 ธนศักดิ์ หลักคำ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
217 ธนะวัฒน์ พุฒมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
218 ธนา พินธุกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
219 ธนาดล บัวแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
220 ธนาดุล ยืนยาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
221 ธนิษฐา ศิริยงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
222 ธนิษฐ์ ยอดสีระวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
223 ธมนวรรณ สินปักษา โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
224 ธรรมรัฐ นาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
225 ธวัชชัย เเสงอุทัย โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
226 ธวัลรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
227 ธัญชนก ปัญญาคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
228 ธัญพิสิษฐ์ บัวศรีพุทธานุ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
229 ธันวา เสถียรภาพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
230 ธานุภาพ หงษาล้วน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
231 ธิญาดา ปัดทุม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
232 ธิดารัตน์ บุญยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
233 ธีรเทพ สายอาภรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
234 ธีรนัย ลาภสิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
235 ธีรพงศ์ พัตภักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
236 ธีรพงษ์ แซ่เจ่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
237 ธีรพัฒน์ ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
238 ธีรภพ จันทร์ชื่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
239 ธีรภัทร ฟุ่มเฟือย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
240 ธีรภัทร มีธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
241 ธีรภัทร รัฐวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
242 ธีรภัทร์ จันทร์ชื่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
243 ธีรเมธ วงศ์เตชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
244 ธีรรัตน์ แซ่หว้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
245 ธีรวัฒน์ เลิศอัมพรวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246 ธีรวิทย์ วังษา มหาวิทยาลัยพะเยา
247 ธีรวีร์ นัคเร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
248 ธีระวัฒน์ เลาว้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
249 ธีริศรา พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
250 นนท์ปวิธ เอกบูรณะวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
251 นนทวัฒน์ สุวรรณไชยรพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
252 นนทวัฒน์ อินทะนุพัฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
253 นพณัฐ ภัทรมุนี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
254 นพดล แซ่ตั๊น มหาวิทยาลัยธนบุรี
255 นภัทร วารีดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
256 นภัส เจนพรมราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
257 นภัสรา อัศวเลิศศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
258 นราธิป แก้วสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
259 นริศ ถนอมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
260 นฤชา ผาหยาด โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
261 นฤดล อิ่มอุดม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
262 นฤมล ใจกว้าง มหาวิทยาลัยธนบุรี
263 นลิน สายทองชั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
264 นวพล วงษ์ทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
265 นวพล ธัญญผล มหาวิทยาลัยธนบุรี
266 นวพล สีหาบุตโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
267 นวพล เรืองมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
268 นวรัตณ์ กันทาหลี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
269 นวลตา ศุภนิมิตกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
270 นัทฐริกา อวดคร่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
271 นัทธมน สีทำมี มหาวิทยาลัยบูรพา
272 นันท์ธร ประกอบชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
273 นันทศักดิ์ ไชยขวัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
274 นัสมีย์ บุญทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
275 น้ำฟ้า เอนกธนะเศรษฐ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
276 นิติญาดา ไชยาจินะ มหาวิทยาลัยพะเยา
277 นิติภูมิ โพธิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
278 นิติยา ไตรราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
279 นิธิวัต ศศิงาม มหาวิทยาลัยธนบุรี
280 นิมมิตา สมริน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
281 นิสารักษ์ ดวงเฉลิม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
282 นุชวรา ยะกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
283 บริพัตร ศรีเพชรพูล มหาวิทยาลัยธนบุรี
284 บริพัตร เกลี้ยงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
285 บัญญพนต์ ชัยปรีชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
286 บัญญาพนต์​ ไชยองค์การ​ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
287 บุญ กาญจนประเสริฐ มหาวิทยาลัยธนบุรี
288 บุณยกฤตย์ กิตติวิโรจน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
289 เบญจรัตน์ สุวงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
290 เบญจวรรณ์ ปวนปัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
291 ปฏิภาณ สุพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
292 ปฏิภาณ ปิยะเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
293 ปทิตตา พรหมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
294 ปภัสสร เกษาโร โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
295 ปรเมต ทองสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
296 ปรเมศวร์ นิราวลย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
297 ปรเมษฐ์ ศรีสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
298 ประณิธาน เพิ่มพูล มหาวิทยาลัยนเรศวร
299 ปรัญชัย วงค์ก่ำ มหาวิทยาลัยพะเยา
300 ปรางค์ทิพย์ ลาภมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
301 ปริญญา วงษ์มณี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
302 ปริญญ์ วรวาส มหาวิทยาลัยพะเยา
303 ปวิช รุ่งฐานอุดม โรงเรียนพรตพิทยพยัต
304 ปอเลิศ ชลศรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
305 ปัญจพล รุ้งบัวแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
306 ปัญญากร เวียงสิมา มหาวิทยาลัยธนบุรี
307 ปัณณทัต สมาน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
308 ปัณณธร วุฒิประเสริฐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
309 ปัถย์ รัตนกิจสุนทร โฮมสคูล (Home School)
310 ปานไพลิน โลกิจแสงทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
311 ปาริชาติ โตสารเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
312 ปิติกร เสนาะเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
313 ปิติพัฒน์ สุทธิสง่าพูลชัย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
314 ปิยพล ทาบัว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
315 ปิยศักดิ์ วิริยะประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
316 ปิยะบุตร ชมจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
317 ปิยังกูร ทัศกิ่ง โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
318 ปุณยวัฒน์ มั่นดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
319 ปุริน ปินตาเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
320 พงศกร คูณเสนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
321 พงศกร สกุลไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
322 พงศภัค มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
323 พณิชา อิ่นอ้อย โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
324 พนมชัย ชุมพลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
325 พรชนก ชัยมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
326 พรนภา วงษ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
327 พรพิมนต์ เจริญดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
328 พรรณนิภา หนูด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
329 พรรณพนัช ภัทธเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
330 พรรณพร ไชยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
331 พรรวสา อ่องเภา มหาวิทยาลัยนเรศวร
332 พรรษวุฒิ นรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
333 พรหมพิริยะ ศรีสุพรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
334 พรหมมินทร์ เมธาวิกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
335 พร้อมพงษ์ ชาติดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
336 พฤติพงศ์ มุสิกอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
337 พฤทธิกร จิรัฐิติกานต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
338 พลวัฒน์ เทพตีเหล็ก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
339 พละทูน ปุญโญรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
340 พศิน เจริญสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
341 พสธร ลุมพิกานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
342 พสธร เชาวรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
343 พสิษฐ์ ใหม่นวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
344 พัชรนันท์ สรรพิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
345 พัชรพล แท่งทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
346 พัชราภรณ์ ศรชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
347 พัชรินทร์ แสวงผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
348 พัทธ์ธีรา ภิญโญวัฒยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
349 พิชาญยุทธ พุทธาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
350 พิณพัฒน์ ผาโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
351 พิมพ์จุฑา สามารถ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
352 พิมพ์ศิริ เพชรวงษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
353 พิมพ์สุดา การอรุณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
354 พิมลพรรณ เงินทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
355 พิริยพล ประสานเกลียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
356 พิริยศักดิ์ ประเสริฐศิริโรจน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
357 พิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
358 พีรพัฒน์ ยินประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
359 พีรพัฒน์ พัชรมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
360 พีรวัส วงศ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
361 พีรวัส เหลืองเดชานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
362 พีรวิชญ์ บูรณะสิงห์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
363 พีระพงษ์ ปวงคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
364 พีระพัฒน์ พาพลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
365 พีรากร ทัศนสุวรรณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
366 พุฒิพงศ์ พนมไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
367 เพชร สามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
368 เพ็ญนภา นนทะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
369 เพียงพร ใจการุณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
370 ฟารุก หมัดเลียด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
371 ภมรินทร์ จาไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
372 ภวัต อุตตะมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
373 ภัคพล ผดุงแดน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
374 ภัทรชนน วันวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยพะเยา
375 ภัทรวารินทร์ ปินตาปิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
376 ภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
377 ภัทรสุดา ผุดมี มหาวิทยาลัยธนบุรี
378 ภัทรานิษฐ์ เชาวพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
379 ภัทราภรณ์ ใจศิล มหาวิทยาลัยพะเยา
380 ภาคิน อ่ำอ่อน มหาวิทยาลัยธนบุรี
381 ภาณุ บุตรดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
382 ภาณุพงศ์ ปัญญาวัฒนาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
383 ภาณุพันธ์ แซ่เลี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
384 ภาดนุ ม้าวิไล โรงเรียนสงวนหญิง
385 ภานุวัฒน์ มูลวิจิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
386 ภานุวัฒน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนทุ่งสง
387 ภาวินี สุดสวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
388 ภาสกร ขบวนกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
389 ภาสพงศ์ โคตชาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
390 ภิษฏา ภูทอง มหาวิทยาลัยธนบุรี
391 ภูดิศ เลิศทรัพย์อนันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
392 ภูมินทร์ พรมสาร โรงเรียนนางรอง
393 ภูมิภัทร ตะติยะวงศ์สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
394 ภูมิรัตน์ สีสุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
395 ภูริ งามลํายอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
396 ภูริชญา อุดมอิทธิเสถียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
397 ภูวนัย ใจดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
398 มงคล พลณรงค์เดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
399 มานพ แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
400 มาริษา สวนหนองปลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
401 มาลิสา ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
402 เมธาวัฒน์ มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
403 ยศกร ตีรณวิบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
404 ยศพัทธ์ อมรเกียรติไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
405 ยุพดี แก้ววิกย์กรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
406 รนกร หมู่​น้อย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
407 ระพีพัฒน์ เพ็งที สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
408 รักชาติ บุนนาค มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
409 รังสิมันตุ์ คำตื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
410 รัชชานนท์ เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
411 รัฐศาสตร์ มะโนหาญ มหาวิทยาลัยพะเยา
412 รัทธีนนท์ ปามา โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
413 ริดวัน อาแว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
414 รุ่งเจริญ โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
415 รุ่งทิวา จอยเอกา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
416 รุ่งลาวัลย์ ไฮวัง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
417 ลภัส รองเรืองกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
418 ลักษ์ศิณา ด้วงเปีย มหาวิทยาลัยธนบุรี
419 ลิต้า อินทร์ใหญ่ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
420 วงศกร สายแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
421 วณิชนันท์ มะหะมาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
422 วรกมล บัวเรือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
423 วรเชษฐ์ ศรีอำพร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
424 วรเชษฐ์ บารมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
425 วรโชติ พันธ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
426 วรเทพ บุญศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
427 วรพงษ์ กลับวิหค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
428 วรพงษ์ วงศ์พลกานันท์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
429 วรพล พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
430 วรภัทร คำทองวิจิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
431 วรัญวัฒน์ จันทร์รัตนวงศ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
432 วราภรณ์ นรินรัมย์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
433 วรายุส ตาลไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
434 วริศ ขันตี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
435 วโรชา เจือจันทร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
436 วศิน แสงเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
437 วัชรพล ช่างเก็บ มหาวิทยาลัยธนบุรี
438 วัชรพล ค้ำคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 วัชรวิชญ์ เรืองกุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
440 วัชระ ซ้ายกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
441 วันทนีย์ ทัศนัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
442 วันวิสา ศิริวงษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
443 วารีรัตน์ วงษ์ศรีสังข์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
444 วาสนา สะเทินรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
445 วิชชุตา แสงฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
446 วิชญ์ปภา ดาวแดน มหาวิทยาลัยนเรศวร
447 วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
448 วิลเลี่ยม ซีเฟิร์ท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
449 วิลาวัลย์ ผาด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
450 วิศรุต นิลนามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
451 วิศวเทพ ลัทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
452 วีรภัทร ทองภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
453 วีรศิลป์ ฤกษ์เวียง มหาวิทยาลัยรังสิต
454 วุฒินันท์ ชอบการนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
455 วุฒิพงษ์ วังหงษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
456 วุฒิพงษ์ อรุณโน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
457 วุฒิพงษ์ ปาวรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
458 วุฒิศักดิ์ เสาร์ใจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
459 ศกุลตลา สิทธิกาล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
460 ศตวรรษ บุญมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
461 ศยาม ชยันต์รักกุล มหาวิทยาลัยธนบุรี
462 ศรัญพงษ์ ปัททุม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
463 ศรัณย์ วรรณภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
464 ศรัณย์ พัดไสว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
465 ศรี บัวแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
466 ศรุตยา เสือเมือง โรงเรียนสงวนหญิง
467 ศลิษา สะระศิริ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
468 ศศิวรรณ วงศ์ค่ำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
469 ศักดิ์ชัย เปาอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
470 ศักดิ์สิทธิ์ โกสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
471 ศักย์ศรณ์ รักกิจศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
472 ศาศวัต วรเลิศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
473 ศิครินทร์ สุขใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
474 ศิรภัสสร สุขขนาน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
475 ศิระณัฐ จันทะกี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
476 ศิริกาญจน์ สีไชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
477 ศิริชัย เกษมสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
478 ศิริพร พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
479 ศิริพักตร์ กระแสโสม มหาวิทยาลัยบูรพา
480 ศิริมงคล ทาริน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
481 ศิริมณี พิมพ์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
482 ศิริวรรณ พิมอักษร โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
483 ศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
484 ศิวกร ประวันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
485 ศิวกร ขุทรานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
486 ศุกลภัทร ตันนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
487 ศุภกรฏ์ หาญยิ่ง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
488 ศุภกฤต ชาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
489 ศุภกิจ จับสูงเนิน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
490 ศุภชัย รอดฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
491 ศุภวัฒน์ เจริญวัฒนกูล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
492 ศุภาพิชญ์ ปะนาธรรมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
493 ศุภิสรา เขินไพร โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
494 สกุณา แสนกิ่ง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
495 สมิดา เจียรรุ่งสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
496 สยมพร แผ้วพลสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
497 สรณไตร ไขลี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
498 สรวิชญ์ แสงหงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
499 สรายุธ สิวิเส็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
500 สราวุฒิ การะภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
501 สราวุฒิ ภัทรภูวดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
502 สหภพ งามธงไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
503 สหัสวรรษ วงศ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
504 สัญชัย พงษ์หนู มหาวิทยาลัยธนบุรี
505 สันติสุข เปรมใจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
506 สิทธิพัฒน์ อนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
507 สิทธิศักดิ์ จันทิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
508 สิรภพ โกยสันติสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
509 สิรวิชญ์ พรมดอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
510 สิริกัญญา เอกสัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
511 สิริชัย ตั้งจันทรประภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
512 สิริญา เรืองไชย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
513 สิรินยา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
514 สิรีทิพย์ ดีขะมาตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
515 สุกฤษฎิ์ สุธรรมแปง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
516 สุกัญญา ทิพชัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
517 สุกัญญา เชิงหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
518 สุกัญญา ชาติมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
519 สุขปฏิภาณ พลอยบุตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
520 สุชาดา อาจทวีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
521 สุชาวภักดิ์ การเจริญดี มหาวิทยาลัยมหิดล
522 สุดารัตน์ รวยพงษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
523 สุติกาลณ์ พลเรือง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
524 สุทธิดา ชิวหากาญจน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
525 สุทธินัย พันธุระ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
526 สุทธิพงษ์ บุญ​มาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
527 สุทธิพงษ์ วิไชยคำมาตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
528 สุทธิพงษ์ จงจำรัสพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
529 สุธิชานนท์ พูลการขาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
530 สุธิดา ยานะโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้
531 สุธิดา คุณานรเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
532 สุธิลชล บุญยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
533 สุธีรา เรืองรัมย์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
534 สุนทร ศรีเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
535 สุนทร สมสวย โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
536 สุพพัตรา สมนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
537 สุพรรษา​ นาคสาทา มหาวิทยาลัยธนบุรี
538 สุภทัต ขำมีศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
539 สุภาพร ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
540 สุมาลี สุวรรณหงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
541 สุเมธี จันทร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
542 สุรเกียรติ สิงขรอาสน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
543 สุรชัย นามประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
544 สุรดิษ เกียรติรุ่งเรืองดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
545 สุรศักดิ์ เวชสถล มหาวิทยาลัยนเรศวร
546 สุรสินธุ์​ ดีรัมย์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
547 สุรสีห์ แสนบูรณะพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
548 สุลักขณา บุญเขื่อง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
549 เสฎฐวุฒิ ปู่ตน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
550 เสาวลักษณ์ วโนทยาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
551 แสนเก่ง เอี่ยมอ่อน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
552 โสภณัฐ ซื่อตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
553 อชิตา เกตุแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง
554 อดิศร วงศ์คำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
555 อธิคุณ รัตนพฤกษาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
556 อธิชวิชญ์ แสนเมืองชิน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
557 อนันดา ปานทอง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
558 อนาคีน ราชภักดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
559 อนุชิต สพานแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
560 อนุภัทร ภู่ทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
561 อภิชญา หล้าบุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
562 อภิชาติ ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
563 อภิญญา โสวะพัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
564 อภินันท์ ล้ออัศจรรย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
565 อภิสิทธิ์ การุณประชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
566 อรทัย​ คะเลิศ​รัมย์​ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
567 อรนาฏ เรืองวิลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
568 อรปรีญา ประทา โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
569 อรรฆพร ศรีแย้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
570 อรรณพ ชูเชิด มหาวิทยาลัยบูรพา
571 อรรณพ ชิณณะพงศ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
572 อรฤทัย เจริญรักษ์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
573 อริศักดิ์ ดำรงค์กูลสมบัติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
574 อริสรา จันทร์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
575 อรุณนภา จันทร์แจ่ม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
576 อัครเดช กันกลิ่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม
577 อัครพล พรไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
578 อัจฉรา ตุแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
579 อัจฉราพร ภูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
580 อัญชลิกา เชาวนรังค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
581 อัญญาณี ฤทธิ์เทวา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
582 อัยรัช เพ็งทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
583 อาคม สนธิขันธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
584 อาชวิน ว่องไว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
585 อาชากร ขจีเจริญกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
586 อาทิตยา สิงหานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
587 อานุภาพ จันทร์ประทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
588 อามีลีน อากาเซ็ง มหาวิทยาลัยธนบุรี
589 อารยา ทารินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
590 อารียา วุฒิยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
591 อาหมัดฟาอิซ เจ๊ะหะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
592 อิทธิชาต หอมมาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
593 อิทธินพ แก้วกระโทก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
594 อิทธิพล สมเสมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
595 อุษา จุ้ยแหวว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
596 เอกณัฐ จรกระจ่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
597 เอกภพ แผงตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
598 เอกราช ปันยารชุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
599 เอกรินทร์ แสงยอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
600 เอมิกา หมื่นอ้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
601 แอนนี เอ็นดูสกุลโชติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
602 ไอลดา แสงภิรมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมายเหตุ
  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทุกท่าน จะต้องเลือกรอบการอบรมเพื่อสอบ Unity Certification ที่เมนู Training Date
  2. ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะส่งอีเมลและโทรประสานไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการอบรมและสอบต่อไป
  3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรอบการอบรม กรุณาติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการฯ