Announce

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

วันที่อบรม 10-12 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 Supalux Navarattanasiri สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 กชกร ทองนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
3 กนกพล โชติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
4 กนกวรรณ อยูคำ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
5 กรวิชญ์ พิพิธหิรัญการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 กฤษฎา ฉายแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
7 กัญชาดา ลัคนาจันทโชติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 กัญญาภัค แก้วเขียว พระจอมเกล้าธนบุรี
9 กันต์ธีร์ จิระกิตติดุลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
10 กาญจนี สถิตรังสีวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 กานตพงศ์ เบ้าอู๋ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
12 กุลนิ​ษ​ฐ​์​ บุญ​เต็ม​ สถาบัน​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​เจ้าคุณ​ทหาร​ลาดกระบัง​
13 จักรพันธ์ ขัดคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14 จิดาภา นิติวีระกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
15 จิตติชัย พลเยี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
16 จุฑารัตน์ ทวยจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17 ชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18 ชนัญญา สุนทรเพราะ โรงเรียนปัญจดี
19 ชนัญธิดา สาครพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
20 ชนากานต์ สุวรรณสินพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 ชนากานต์ เจริญศิริโสภาคย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
22 ชยิน ตรีวุธ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 ชัชชญา มิยาโมโต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 ชัญญา เพิ่มวัฒนะกุล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
25 ชัยพร ศรีจันทรา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
26 ชิษณุชา เกตุงาม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
27 ฐกนต์ สมพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ฐิติภัทร์ กุลละชลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29 ณณัท เดชโชติธนากุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
30 ณภัทร โพธิ์วัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
31 ณัฎฐ์นิชาภ์ จิตต์ชวลิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
32 ณัฏฐชา แก้วปู่วัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
33 ณัฐ​วิภา​ ลีปรีชา​ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
34 ณัฐนิชา ไชยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
35 ณัฐสุดา กอไม้กลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
36 ต้นแบบ สุขชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
37 ธนกฤต ศรีมาคำ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
38 ธนัญชนก มนต์วิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39 ธนัท จำนงค์ภักดี โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
40 ธมลวรรณ เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
41 ธวัลรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42 ธัญพิสิษฐ์ บัวศรีพุทธานุ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
43 ธิพิมพร ยุยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44 ธีรยุทธ เกษโกศล วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
45 ธีรวัฒน์ เลิศอัมพรวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 ธีรวีร์ นัคเร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
47 นฐพล ตานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
48 นนท์ปวิธ เอกบูรณะวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
49 นัฎชา เจริญยิ่ง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
50 นัสมีย์ บุญทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
51 นิภาพร อุปะกัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
52 เนตรนภา พิณสำเนียง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 บุณยกฤตย์ กิตติวิโรจน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
54 บุณยวิชญ์ อุดมกิจวณิชย์ รร สารสาสน์วิเทศน์สายไหม
55 เบญญาภา มุสิการยกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
56 ปภัสสิริย์ อภิไพบูลย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
57 ปรารถนา สุทธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
58 ปวิช รุ่งฐานอุดม โรงเรียนพรตพิทยพยัต
59 ปวีณา วู โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
60 พลอยไพลิน เทียนกระจ่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
61 พัชรนันท์ สรรพิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
62 พัตรยศ สุทธิปรีชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
63 พิชาญยุทธ พุทธาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
64 พิสันต์ จุ้ยมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
65 พุทธิชา วงศ์สิทธิพรรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
66 ภวิศ ฤชุโรจน์ มหสวิทยาลัยพะเยา
67 ภัทรกรณ์ กำบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
68 ภัทรพล เพ็ชรรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
69 ภัทราภรณ์ มงคลศิลป์ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
70 ภัทราภรณ์ แก้วมุดา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71 ภาคภูมิ พรหมเกษร มหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72 ภูมิภัทร ตะติยะวงศ์สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
73 มัรวาน บินยูโซ๊ะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
74 วงศ์ศุลี นาคเเก้ว โรงเรียรเซนต์โยเซฟระยอง
75 วชิรา สุธนาภรณ์กุล จอมทอง
76 วนารี ปั๋นมาเชื้อ กศน.หางดง
77 วรกรานต์ สอนวันนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
78 วรดา ขวาธิจักร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79 วรวิช บุญเลิศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 วรัญญา ศรีอินทรีย์ โรงเรียนเเก่นนครวิทยาลัย
81 วัชชระ ฮุมโฮม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวะศึกษา
82 วัชรพงษ์ วงช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
83 วัชรากร พละเลิศ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
84 วาปี รักษ์บำรุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85 วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86 ศิระพัชร คำชม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
87 ศุภกร ศิริมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
88 ศุภกร​ เกตุแจ่ม สถาบัน​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​เจ้าคุณ​ทหาร​ลาดกระบัง​
89 ศุภกฤต ศศิวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
90 ศุภณัฐ ธีรรักษ์ตระกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
91 ศุภากานต์ บำรุงนอก โรงเรียนสุรนารีวิทยา
92 สกุลณา สร้างกันนอก โรงเรียนบุญวัฒนา
93 สรวิศ ทารัตน์ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
94 สิริยากรณ์ ศรีสวัสดิ์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
95 สุขวิทย์ บัวลอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
96 สุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
97 สุวรรณา วงษ์สา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
98 อรินต์ณัฎ กิจสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
99 อัครพล ประสาทสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
100 อัญชลิกา เชาวนรังค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
101 อานนท์ ปานแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
102 แอนนี เอ็นดูสกุลโชติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์