Announce

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

วันที่อบรม 8-10 ตุลาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 กรินทร์ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 เขตต์เมธา ธัยยาวัฒน์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
3 จันทิมา มีธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
4 จาริยา จงสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
5 จิรเมธ ชนกสุนันทพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 จิราภรณ์ ไหมทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา​สุรินทร์
7 จิรายุทธ ชัยประสิทธิ์ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิลบูลสงคราม
8 จุฑาทิพย์ รักยิ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
9 เจษฎา ธีระกุลพิศุทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
10 แจ๊ค ชิงชนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
11 ชนะชัย ยอดรัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
12 ณดล พิพัฒนติกานันท์ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
13 ทัศนัย สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏพิบูลสงคราม
14 ธนิยพรรธน์ เมธะพันธุ์ สามเสนวิทยาลัย
15 ธรณ์เทพ มั่นคง มหาวิทยาลัยราฎพิบูลสงคราม
16 ธัญมนทร์ กิจจาธารณัฏฐ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
17 นพนันท์ มีแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษา​สุรินทร์
18 นภัสสร ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
19 นริศรา ขอชมกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
20 นันทนา จันทมนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
21 เบญจวรรณ ธัญญเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
22 พงศ์พล หัวหน้า โรงเรียนปัว
23 พงษ์พิสิทธิ์ เวียงสมุทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
24 พชรพล ปั่นหอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
25 พรรณวษา แสวงทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
26 พัชรพล พวงบุรี สถาบัน​เทคโนโลยี​ไทย-ญี่ปุ่น
27 พีรเชษฐ์ พูลขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28 เพชรา แซ่แต้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
29 ภูมิรพี บรรจง สามเสนวิทยาลัย
30 มณฑล เทพทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา​สุรินทร์
31 มณีวรรณ ขอสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษา​สุรินทร์
32 รัตนา สืบสาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
33 รัตนาพร ยอดรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
34 วราภรณ์ ศรไชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
35 วีรศิลป์ ฤกษ์เวียง มหาวิทยาลัยรังสิต
36 ศรรัก สิงห์โสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
37 ศศิธร คงทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
38 ศศิวิมล ฤทธี อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
39 ศักย์​ศรณ์​ แก้ว​มี​ศรี​ โรงเรียน​เมือง​สุรา​ษฎร์ธานี​
40 ศักรินทร์ สวนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
41 ศุภชัย แก้วสม วิทยาลัยเทคนิคตรัง
42 ศุภวรรณ์ เมืองแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
43 สรณ์ชัย ศิริจันทรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 สาวินี เดือนขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
45 สุกัญญา หวังสอิ๊ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
46 สุดารัตน์ พุทรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
47 อรอนงค์ เป็นไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
48 อิสริยาภรณ์ เกลียวจิตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
49 เอกพันธ์ ไชยสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์