Announce

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

วันที่อบรม 29-31 ตุลาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 กณวรรธน์ รุ่งวัฒนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 กฤตณิชาภรณ์ วงษ์กฤษ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
3 กายะสิทธิ์ จารีตเสถียร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
4 การันต์ เศรษฐี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 จิรานุวัฒน์ กิจเต่ง โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
6 ฉัตรดนัย กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
7 ชนกนันท์ เกียรติปิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ชิษณุชา อัครกุลพิชา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9 ณัฐพล ชอบจิตต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
10 ณัฐวัฒน์ แก้วกี โรงเรียนสันกำแพง
11 ณิวัฒน์ชัย หวังตระกูลดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12 ทิวัตถ์ ฉัตรวีระชัยกิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
13 ธนดล ทองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14 ธีรศิลป์ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
15 ธีริศรา พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
16 นภัทร วารีดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17 นริศ ถนอมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18 ปทัตตา ว่องปรีชา โรงเรียนราชินีบน
19 พัชญ์สินี ศุภมีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
20 พีรดา แข็งขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
21 ภาณุ หมัดสะมัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22 ภาวิณี หาวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
23 ยศพนธ์ ผาประทะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 รชต วงใหญ่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
25 วีรภัทร พรหมวิจิต สถาบันโทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
26 ศักดิ์ชัย เปาอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27 ศุภกร รุ่งเกตุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดดระบัง
28 ศุภณัฐ ชินราช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 สรวิศ พรหมรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
30 สุรดิษ เกียรติรุ่งเรืองดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31 สุรสีห์ แสนบูรณะพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
32 อับดุลรอฟัร รัตรวมมาลา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
33 อิศรา ข่าน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง