Announce

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

วันที่อบรม 26-28 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 กฤษฏิ์ติณห์ บุบผา ปัญจดี
2 กลวัชร จวบสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
3 กวิน นวลจริต RUS
4 กัญญาพร ทองปุสสะ ระยองวิทยาคม
5 กัญญารัตน์ สิริสุรชัชวาล มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6 กันตพงศ์ อิทธิปิยะนิธิ โรงเรียนศรีสุวิช
7 คณิศร สุมณฑา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
8 คมสันติ มหาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 จิรัชฒา มะใบ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
10 จีรนันท์ สมบัติวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
11 จุฑารัตน์ เพชรชูวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12 เจตนิพัทธ์ วานิชย์สกุล โรงเรียนปัญจดี
13 ฉัตรฐาพร วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
14 ชณิสรา เสมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15 ชลธิชา หงษ์ขจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
16 ชินภัทร โลหแสงสุวรรณ โรงเรียนวัดราชโอรส
17 ไชยวัฒน์ สังข์เจริญวัฒน์ ปัญจดี
18 ฐตวัฒน์ ทองโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19 ณัฏณิชา สามารถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
20 ณัฐชยา แต้มพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
21 ณัฐชยา เครือนาค วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
22 ณัฐณิชา มีชื่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
23 ณัฐนันท์ จำปาเรือง สตรีสมุทรปราการ
24 ณัฐภัสสร สิทธิกรจิรัชยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
25 ติณณภพ ดิเรกโภค ปัญจดี
26 ธงชัย พจน์เสถียร มจพ.
27 ธนพร สุธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
28 ธนศาล รอดวินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสลคราม
29 ธนากร นกเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
30 น.ส.พิมพิศา พันสาลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
31 นริศรา เทียมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32 นัทธมน จิรภาสวงศ์กร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
33 นันท์นภัส กุวลัยรัตน์ มหาลัยรังสิต
34 นิกมูหมัดอับบาส หมัดคง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
35 บัญญาพนต์​ ไชยองค์การ​ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
36 บัณฑิตา ประเสริฐไทย เซนต์ระยอง
37 บุษกร บุญจันทึก สถาบันการจัดการปัญฐาภิวัฒน์
38 ปภาวิน​ ทับสุวรรณ​ โรงเรียน​วัด​ราชบ​พิธ​
39 ประมวล หงษ์พิมพ์ โรเงรียนปัญจดี
40 ปริญญา คุ้มรสศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
41 ปุณยวีร์ พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
42 พงศกร งามขำ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
43 พนิตอนงค์ สิงหเดชวีระชัย รร.สารสาสน์เอกตรา
44 พัชชา สุขนันตพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
45 พิชญา ก่อศิริมงคลชัย วิทยาลเทคโนโลยีชลบุรี
46 พิมพ์ลภัส มีภู่ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
47 ภานุวัชร อนุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
48 ภูราพรรษ์ พูลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49 ภูริ งามลํายอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
50 มรรษกร เทอดเสรีธรรม โรงเรียนศรีสุวิช
51 ยศธร สนพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
52 ยุพา เพ็งโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
53 รมินดา ศรีป่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
54 เรืองศักดิ์ ชูศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
55 วรเมธ ต๊ะอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
56 วรรมณ รมเยศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
57 วริศรา ปานสีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
58 วิริทธิ์พล รัตนสุขวิมล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
59 วิศรุต วิเศษสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัสบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
60 วีรวงศ์ โมริตะ โรงเรียนศรีสุวิช
61 ศักรนันทน์ ปทุมรัตนโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
62 ศุภนิดา พลมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
63 สิริพงศ์ สวัสดิ์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
64 สุขสิริ งาทศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
65 สุชานันท์ บุญโสภา มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
66 สุทธิพงษ์ เพ็ชรสูงเนิน มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​
67 สุธาทิพย์ พลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
68 สุธาทิวัส ตั้งใจ ปัญจดี
69 สุพิชฌา เเจ้งหิรัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
70 สุภาภรณ์ เขียวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
71 สุรเชษฐ์ สมมุติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
72 เสกสรรค์ แสนยากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
73 อนนต์ พุ่มจันทร์ กศน.
74 อภิชาติ เลิศวิราม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 อมราพร มากเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
76 อมราวดี เนียมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
77 อรชุมา รักษ์ไหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
78 อรปุริสสา ศุภกา วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี
79 อรรฆพร ศรีแย้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 ไอรินทร์ สิงห์สมบัติ โรงเรียนศรีสุวิช