Announce

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

วันที่อบรม 18-20 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 Phuriwat Udomsiri มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 กรชนก พัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
3 กฤตบุญ ภัทรอจลานันท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4 กฤษณะ โคกทมชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5 จิรภิญญา สุวรรณกูฎ อัสสัมชัญระยอง
6 จิรานนท์ เข็มกลัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
7 จีระยุทธ นาจาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
8 ชคัตตรัย สุขก้องวารี โรงเรียนกำเนิดวิทย์
9 ชญานิศ สะอาดแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
10 ชนิดาภา เลิศคอนสาร โรงเรียนภูผาม่าน
11 ชินวุธ ตั้งชูสกุลชาติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ​
12 ฐิติยา โท่นขัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13 ณัชชา เอกอนันต์ถาวร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14 ณัฐวีร์ วัฒนายิ่งสมสุข หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
15 ไตรสิทธิ์ เจริญปริพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
16 เทพฤทธิ์ อินขัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ธนกร เจริญรุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
18 ธนชาติ อุดมศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19 ธนศภณ เกื้อมรัมย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฯ
20 นพรุจ จิตถวิล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
21 นวพร ควรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22 ปาจรีย์ นกแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
23 ปาณพัฒน์ พิลาภา วิทยาลัยเทคนิคอุบลรชธานี
24 ปุณยนุช สมิธานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
25 พงศภัค มาลัยลอย โรงเรียนศรีสุวิช
26 พงศ์ภัค สงวนดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27 พิมพ์ศิริ เพชรวงษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
28 เพียรวัตร ไคร่นุ่นโพธิ์ โรงเรียนศรีสุวิช
29 มงคล ฮะติ๊ด มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
30 มณีรัตน์ มหานิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
31 มิ่งพร กันหานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
32 รติกร สีละพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
33 ฤทธิ์ศักดิ์ กุลประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์
34 ลักษณ์นันท์ ศุขโรจน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
35 วรกานต์ สุเมธเสนีย์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
36 วรวลัญช์ ศรีรัตนรัฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
37 เวธกา กาศโอสถ โรงเรียนศรีสุวิช
38 ศราวุธ อวดกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
39 สรินดา กันภัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
40 สหัสวรรษ แซ่เตีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
41 สิทธิกร เฉลิมกิตติชัย หัวเฉียว
42 เอกสิทธิ์ ต๊ะสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์